پرسشنامه خود شناسی-پادکست کنترل فشار روانی

پرسشنامه تعیین الگوی کلی رفتار خود

برای تعیین الگوی کلی رفتار خود، مشخص کنید کدام مشخصه یا توصیف زیر، با رفتار شما مطابقت دارد. جملات پرسشنامه را خوانده و با توجه به توضیحات زیر، نمره مناسب را به خود اختصاص دهید. این مقیاس را راتوس تهیه کرده است.

پرسشنامه-تعیین-الگوی-کلی-رفتار-خود

مقیاس نمره گذاری پرسشنامه

۳+ = بسیار شبیه من است، شدیدأ توصیفی از من است.

۲+ =تقریبأ شبیه من است، کاملأ توصیف من است.

۱+ =اندکی شبیه من است، کمی توصیف من است.

۱- =اندکی شبیه من نیست، کمی توصیف من نیست.

۲- = تقریبأ شبیه من نیست، توصیف کاملی از من نیست.

۳- =بسیار با من تفاوت دارد، هیچ شباهتی به من ندارد.

جملات پرسشنامه

۱. به نظر می رسد اکثر مردم از من پرخاشگرتر و قاطع تر هستند.

۲. همیشه به دلیل خجالت، در معاشرت با غریبه ها مشکل دارم.

۳. وقتی غذا آن طور که باید پخته نمی شود، موضوع را به خدمتکار گوشزد می کنم.

۴. کاملأ مراقبم تا احساسات دیگران را جریحه دار نسازم، حتی هنگامی که احساسات خودم جریحه دار شده است.

۵. هنگامی که فروشنده ای با زحمت کالایی را به من نشان می دهد که مطابق سلیقه ام نیست، نه گفتن برایم مشکل می شود.

۶. هنگامی که از من خواسته می شود کاری انجام دهم، اصرار دارم علت آن را بدانم.

۷. گاهی اوقات می خواهم خوب بحث کنم و در این زمینه توانمند باشم (حرف دلم را بزنم).

۸. تلاش می کنم تا مانند اکثر افرادی که در موقعیت من قرار دارند، پیشرفت کنم.

۹. به دلیل بی ریا بودنم، دیگران غالبأ می خواهند از من سوءاستفاده کنند.

۱۰. از صحبت کردن با دوستان و افراد غریبه لذت می برم.

۱۱. اغلب نمی دانم به افراد جذاب جنس مخالف چه بگویم.

۱۲. از تلفن زدن به سازمان های تجاری و مؤسسات خجالت می کشم.

۱۳. بیشتر ترجیح می دهم تقاضای شغل یا پذیرش در دانشگاه را کتبأ مطرح کنم تا اینکه مصاحبه شخصی انجام دهم.

۱۴. از پس دادن چیزی که خریده ام، خجالت می کشم.

۱۵. اگر یک دوست نزدیک و مورد اطمینان مرا برنجاند، احساساتم را فرو می نشانم و رنجشم را نشان نمی دهم.

و ادامه جملات پرسشنامه

۱۶. از ترس اینکه برچسب حماقت بخورم، از سؤال کردن پرهیز می کنم.

۱۷. گاهی به هنگام جر و بحث، از برآشفتگی شدید خودم نگران می شوم.

۱۸. اگر یک استاد معروف و مشهور، عباراتی بیان کند که به نظرم صحیح نباشد، در حضور جمع نظرم را می گویم.

۱۹. از جر و بحث کردن با فروشندگان و مغازه داران در مورد قیمت اجناس، خودداری می کنم.

۲۰. اگر کار مهم و باارزشی انجام دهم، کاری می کنم تا دیگران از آن مطلع شوند.

۲۱. احساسات خود را باز و بی پرده ابراز می کنم.

۲۲. اگر کسی در مورد من حرف های غلط و ناجور بزند، سعی می کنم به سرعت راجع به آن با گوینده صحبت کنم.

۲۳. اغلب اوقات “نه گفتن” برایم مشکل است.

۲۴. معمولأ هیجان خود را فرو می نشانم و آن را بروز نمی دهم.

۲۵. از نامطلوب بودن سرویس دهی رستوران یا هرجای دیگری شکایت می کنم.

۲۶. هنگامی که به من تعارف می شود، بعضی اوقات دقیقأ نمی دانم چه باید بگویم.

۲۷. هنگامی که در تئاتر یا یک جلسه سخنرانی، دو نفر با یکدیگر نجوا می کنند، از آنها می خواهم یا ساکت باشند یا در جای دیگری صحبت کنند.

۲۸. هرکسی از عقب مرا هل دهد، بهانه خوبی برای دعوا کردن به دستم داده است.

۲۹. در بیان عقیده صریح هستم.

۳۰. بعضی اوقات نمی توانم چیزی بگویم.

نحوه نمره گذاری

برای نمره گذاری این مقیاس، ابتدا علائم نمره سوال های ۱ ، ۲ ، ۴ ، ۵ ، ۹ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۹ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۶ و ۳۰ را معکوس و سپس سؤال های مثبت (+) را با هم و سؤال های منفی (-) را با هم جمع کنید. سپس از آن مجموع سؤال های مثبت را از مجموع سؤال های منفی کم کنید تا نمره خود را به دست آورید.

دامنه نمرات می تواند از ۹۰- تا ۹۰+ باشد. هرچه نمره شما به ۹۰+ نزدیک تر باشد، رفتارتان معمولأ قاطعانه تر است و هرچه نمره تان به ۹۰- نزدیک تر باشد، رفتار شما غیرقاطعانه تر است. این مقیاس خاص، پرخاشجویی را اندازه گیری نمی کند.

 

از پرسشنامه های دیگر نیز می توانید استفاده کنید:

https://www.google.com/url