نمونه سوالات تستی رشته ریاضی فیزیک

پایه دوازدهم
حسابان ۲
فیزیک ۳
شیمی ۳
ریاضیات گسسته
هندسه ۳
فارسی۳
زبان انگلیسی۳
عربی۳
دین و زندگی ۳
پایه یازدهم
حسابان۲
فیزیک۲
شیمی۲
آمارواحتمال
هندسه۲
فارسی۲
زبان انگلیسی۲
عربی۲
دین وزندگی۲