گفتگوی صمیمانه با امین ایمان پور رتبه ۳ کشوری (رشته علوم انسانی)

مصاحبه هادی دانش فراز با امین ایمان پور رتبه ۳ کشوری علوم انسانی و رتبه ۲ منطقه ۱