دوازدهم

فیزیک

شیمی

ریاضی

 • فصل اول: تابع
 •  
 • فصل دوم: مثلثات
 •  
 • فصل سوم: حدبی نهایت و حد در بی نهایت
 •  
 • فصل چهارم: مشتق
 •  
 • فصل پنجم: کاربرد مشتق
 •  
 • فصل ششم: هندسه
 •  
 • فصل هفتم: احتمال

ادبیات

 

  

عربی

 • فصل اول: تابع
 •  
 • فصل دوم: مثلثات
 •  
 • فصل سوم: حدبی نهایت و حد در بی نهایت
 •  
 • فصل چهارم: مشتق
 •  
 • فصل پنجم: کاربرد مشتق
 •  
 • فصل ششم: هندسه
 •  
 • فصل هفتم: احتمال

فیزیک

 • فصل اول: حرکت بر خط راست
 •  
 • فصل دوم: دینامیک و حرکت دایره ای
 •  
 • فصل سوم: نوسان و امواج
 •  
 • فصل چهارم: برهم کنش های موج 
 •  
 • فصل پنجم: آشنایی با فیزیک اتمی
 •  
 • فصل ششم: آشنایی با فیزیک هسته ای

شیمی

 • فصل اول: مولکول در خدمت تندرستی
 •  
 • فصل دوم: آسایش و رفاه در سایه شیمی
 •  
 • فصل سوم: شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری
 •  
 • فصل چهارم: شیمی راهی به سوی آینده ای روشنتر

حسابان۲

 • فصل اول: تابع
 •  
 • فصل دوم: مثلثات
 •  
 • فصل سوم: حدبی نهایت و حد در بی نهایت
 •  
 • فصل چهارم: مشتق
 •  
 • فصل پنجم: کاربرد مشتق