برنامه کلاسها و آزمونهای جمع بندی شیمی

نمونه تدریس دوره های جمع بندی شیمی

دانش آموزان عزیز آزمونها در همان روز تعیین شده برگزار خواهد شد و بعد از روز آزمون فقط می توانید سوالات را دانلود کنید همچنین ویدیو ها در

روز تعیین شده شروع به پخش خواهد شد و تا کنکور باقی خواهد ماند.

برنامه دقیق کلاس های آنلاین جمع بندی شیمی